Redna stezaljka RS4-16/4 ECO

500 V, 110°C za otežane uslove rada bez mogućnosti mošćenja

Namena

– Prvenstveno, prednost i namena rednih stezaljke tipa RS4-16/4 ECO je mogućnost plombiranja putem poklopca u ormanima mernih mesta u niskogradnji od jednog do tri brojila.

– Namena stezaljke tipa RS4-16/4 ECO nema nikakva ograničenja u smislu napojne stezaljke za sve vrste bilo industrijskih ormana ili bilo koje vrste opreme koja sadrži napajanje električne energije.

Tehničke karakteristike

1. Kućište rednih stezaljke tipa RS4-16/4 ECO izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na povišenu temperaturu, iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (110°C bez deformacija). Korišćen je materijal „NORYL“ SEO, „GE“ Plastik kategorije Samogasivosti „V°“.

2. Kontakti su izrađeni od MS-šine dim. 8×11 i galvanski zaštićeni za stezaljku tipa RS4-16/4 ECO i MS profila 18X11.

3. Vijci na kontaktima stezaljki su po YUS-u MB1-111.Zn. i svaki kontakt se priteže sa po dva vijka.

4. Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, samim tim izbegnuto je jedno slabo mesto na stezaljki.

5. Kratko spajanje je postignuto kompaktnom šinom (MS-18×11) na kojoj se nalazi po jedan ulaz 16 mm2 i tri izlaza od 16 mm2 za svaku fazu posebno kao i za nulu (N), za kleme tipa RS4-16/4 ECO.

6. U kućištu stezaljke na donjoj strani uliven je mehanizam za kačenje stezaljke na šinu DIN 35.

7. Poklopac za blombiranje je izrađen od providnog LEXAN-a proizvođača „GE-Plastik“ kategorije samogasivosti „V°“.

8. Na stezaljku tipa RS4-16/4 ECO moguće je pridodati (uz pomoć lastinog repa) po potrebi jedan ili visš polova (za uzemljenje) tipa stezaljke RS4-16/4 ECO.

9. Ovom novom konstrukcijom otklonjeni su mnogi nedostaci koji su postojali kod dosada primenjivanih stezaljki kao što je stezaljka tipa RNSS 4-16 i drugih.

Šifra

22050