Redna stezaljka Spratna RSD 4

500 V, 110°C za otežane uslove rada 

Namena

– Prvenstveno, prednost i namena rednih stezaljke tipa Spratna RSD 4  je mogućnost plombiranja putem poklopca u ormanima mernih mesta u niskogradnji od jednog do tri brojila.

– Namena stezaljke tipa Spratna RSD 4 nema nikakva ograničenja u smislu napojne stezaljke za sve vrste bilo industrijskih ormana ili bilo koje vrste opreme koja sadrži napajanje električne energije.

Tehničke karakteristike

1. Kućište rednih stezaljke tipa Spratna RSD 4  izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na povišenu temperaturu, iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (110°C bez deformacija). Korišćen je materijal „NORYL“ SEO, „GE“ Plastik kategorije Samogasivosti „V°“.

2. Kontakti su izrađeni od MS-šine dim. 8×11 i galvanski zaštićeni za stezaljku tipa Spratna RSD 4 i MS profila 18X11.

3. Vijci na kontaktima stezaljki su po YUS-u MB1-111.Zn. i svaki kontakt se priteže sa po dva vijka.

4. Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, samim tim izbegnuto je jedno slabo mesto na stezaljki.

5. Kratko spajanje je postignuto kompaktnom šinom (MS-18×11) na kojoj se nalazi po jedan ulaz 16 mm2 i tri izlaza od 16 mm2 za svaku fazu posebno kao i za nulu (N), za kleme tipa  Spratna RSD 4.

6. U kućištu stezaljke na donjoj strani uliven je mehanizam za kačenje stezaljke na šinu DIN 35.

7. Poklopac za blombiranje je izrađen od providnog LEXAN-a proizvođača „GE-Plastik“ kategorije samogasivosti „V°“.

8. Na stezaljku tipa RS 50/1 moguće je pridodati (uz pomoć lastinog repa) po potrebi jedan ili visš polova (za uzemljenje) tipa stezaljke Spratna RSD 4.

9. Ovom novom konstrukcijom otklonjeni su mnogi nedostaci koji su postojali kod dosada primenjivanih stezaljki kao što je stezaljka tipa RNSS 4-16 i drugih.

Šifre

23028 Spratna RSD 4
23029 Spratna RSD 4-naranžasta
23032 Spratna RSD 4 RSD 4 crvena
23033 Spratna RSD 4 žuta
23035 Spratna RSD 4 sa elektronikom – nar
23036 Spratna RSD-OS 4
23037 Spratna RSD 4 sa elektronikom – crna